Att leva i Trolldomssverige

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Trolldomssverige är ett jämställt samhälle. De pronomen som används är häxa för kvinnligt kön, trollkarl för manligt kön och magiker för icke-binärt kön. Magiker är även en samlingsterm, dvs en icke-könad term för att kunna säga "magiker" istället för att alltid säga "häxor och trollkarlar”. Alla sexuella läggningar är accepterade och naturliga, likaså alla former av relationer eller icke-relationer. Mer kan om detta kan läsas här.

Det används olika termer för att beskriva vilken blodstatus en magiker har. De olika termerna som används är renblod (obruten släktlinje av magiker utan något mugglarblod i sig), trolldomsfödd (en magiker som har både magikerblod och mugglarblod i sig) och mugglarfödd (båda föräldrarna är mugglare eller ynkar).

Trolldomsfödda har ofta vuxit upp i trolldomssamhället, men har antingen en mugglarförälder eller en mugglare inte så långt tillbaka i släkten. Majoriteten av magiker faller inom denna kategori och det är det som oftast är mest naturligt.

Renblod ser sig gärna som mer finare än övriga blodstatusar. På senare år har traditionalisterna, de som sätter stort värde på blodstatus, blivit fler igen i samhället. Vissa skyller det på Grindelwalds Anhängare, som har en klart mugglarfientlig inställning. Dock verkar organisationen inte ha så mycket emot mugglarfödda, så länge dessa “förstår” att något måste göras mot hur mugglarna beter sig i världen.

Alla ätter är renblodiga medan familjer inte är det, men det finns renblodiga familjer också. Vad som räknas som en ätt är upp till ätternas storting. Sverige har en stor trolldomsbefolkning och därför finns det många renblodiga namn och även en hel del ätter som har något att säga till om. De äldsta, rikaste, största och mest inflytelserika renblodsätterna i Sverige är Korpvinge, Renstjärna, Löwengrip och Snöbäck. De kallas ofta för de gamla ätterna. Ätter som tex Svafvel kan vara lika gamla och ha både rikedomar och makt, men de har ändå inte samma status (möjligen på grund av talesätt som "lita aldrig på en Svafvel").

Sedan den internationella trolldomssekretessen och trolldomsministeriet instiftades på 1500-talet har ministeriet haft skyldighet att söka upp och ta hand om de magiker som fötts av mugglare, vilket har skett så länge någon kan minnas. “Ta hand om” innebär att de inte får växa upp ute i mugglarnas samhälle med en magi som de inte kan kontrollera. Dock gick mugglarfödda på Bifrost skola för häxkonst och trolldom redan innan detta, om än med begränsade rättigheter.

Med jämna mellanrum kommer det alltså in nytt blod i trolldomssamhället.

Myndighetsåldern är 21 år i Trolldomssverige, en har då rätt att gifta sig, rösta i valet m.m.


Ättesamhället

Renblodiga ätter utgör själva grunden i det svenska trolldomssamhället, tidigare var det de som styrde landet. Liksom forna vikingasamhället hade trolldomssamhället sammankomster kallade ting för avgöra lagliga angelägenheter och liknande.

Sedan sitt instiftande på 1500-talet har trolldomsministeriet tagit över i princip allt styre av landet, men de renblodiga ätterna har ofta många arbetare och chefer där. Dessutom förekommer ting fortfarande bland de äldre av ätterna, till exempel Korpvinge, Snöbäck och Svafvel.

Ting

Ett ting är en formell sammankomst inom ätten - eller ätter då de har att göra med varandra. Ting kan liknas vid politiska möten, den mindre varianten är inom ätten för att hålla sig enade om åsikter eller för att diskutera saker såsom giftermål, skilsmässor, adoption av magiker utanför ätten och intern politik inom ätten. Kort och gott kan det sägas att tingen används för att stärka ättenamnet och hålla blodslinjen ren.

Större ting, storting, är mellan olika ätter och är framförallt för att släktöverhuvuden ska kunna rösta om olika saker, till exempel hur ätterna ska ställa sig gällande politiska val och situationer. Storting kan även ta beslut om vilka släkter som ska räknas som ätter och huruvida någon ska upptas eller uteslutas ur en ätt.

Tingen som tidigare handlade om lagliga tvister har efter Trolldomsministeriets uppkomst avhandlat andra former av frågor, till exempel gällande giftermål mellan ätterna och vad hemgift till paret ska bli. Ting kan i vissa fall också behandla politiska frågor, men de har ingen formell politisk makt även om de stora ätterna har många familjemedlemmar som är högt uppsatta inom politiska ämbeten.

Släktöverhuvud

Släktöverhuvudet är en rest från det gamla trolldomssamhället och finns framförallt inom de äldsta nordiska ätterna. Hen har stor bestämmanderätt över ätten och på så sätt också en stark röst i hela svenska trolldomssamhället.

Varje ätt väljer sitt överhuvud på olika sätt. Några exempel följer här nedan:

Inom Snöbäck väljs det ofta ett par - oftast två gifta individer, men ibland ett syskonpar. Deras sätt att arbeta tillsammans symboliserar Snöbäcks ideal om lojalitet och familjekärlek. Paret delar på ansvaret, men det är bara en av dem som bär titeln överhuvud, den rollen skiftar de mellan varandra varje år. Nuvarande överhuvudspar är Erling Snöbäck och hans man Haldor Snöbäck. Erling är överhuvud jämna år och Haldor är överhuvud ojämna år.

Inom Svafvel går positionen i arv i så rakt nedstigande led som kan uppnås. Familjemedlemmarna håller noggrann uppsikt över var man befinner sig i tronföljden och olika sätt att påverka den. Nuvarande överhuvud är Hella Svafvel.

Inom Korpvinge är tillvägagångssättet för val av överhuvud inte helt känt för utomstående. Men varenda gång ett nytt släktöverhuvud presenteras har det gamla visat sig vara avliden och positionen har tagits över av en ytterst skicklig magiker. Nuvarande överhuvud är Irina Korpvinge.

Giftemål

Enligt trolldomslag kan äktenskap ingås först mellan myndiga magiker. I Sverige är myndighetsåldern 21 år.

Paret som gifter sig anses traditionellt vara gifta efter de har avgett äktenskapslöften inför ett släktöverhuvud från någon av de gamla ätterna. Ett traditionellt bröllop innefattar också ett blot hållet av en gode eller gydja där paret ber om gudarnas välvilja och beskydd.

Det är vanligt att det skrivs ett äktenskapskontrakt som avtalar villkor och hemgift innan själva bröllopet hålls. Detta kontraktskrivande är särskilt viktigt för renblodiga ätter. Ofta inkluderar detta att en i paret tas upp av den andra ätten och i annat fall avtalar kontraktet ofta vilket namn barnet skall bära.

Oftast kan ett giftermål mellan två renblodsmagiker beslutas av släktöverhuvudena för respektive ätt. Paret presenteras då med ett äktenskapsförord som förhoppningsvis ska gynna båda ätterna politiskt eller stärka banden mellan dem. Äktenskapsförordet behöver skrivas under av parterna i giftermålet samt släktöverhuvudena för att räknas som giltigt.

Sen Trolldomsministeriet instiftande på 1500-talet kan också en minister från något av ministeriets departement viga par. Då skrivs ofta ett kontrakt som avtalar villkor (men oftast ingen hemgift) med hjälp av en jurist från ministeriet.

Samkönade par har alltid kunnat gifta sig, och det är inget konstigt.

Att äktenskap ska alstra barn är inte den enda viktiga funktionen. Förbindelsen som äktenskapet skapar mellan två renblodiga ätter är minst lika viktigt. För vissa innebär äktenskap också ett löfte mellan två individer att älska varandra. Men mer traditionellt lagda anser att sådant som kärlek är något som kommer med tiden... eller inte.

Gåvor och hemgift

Det är vanligt att en av parterna friar till den andra genom en ge en gåva, som till exempel matchande ringar. Detta som ett slags löfte till att gifta sig.

Vid äktenskap mellan renblodiga förväntas båda parternas släkter ge ett bidrag till det nya hushållets ekonomi, en hemgift. Hur mycket hemgiften ska vara avtalas mellan släkterna. Det är vanligt att det ingår magiska föremål och egendomar i hemgiften.

Skilsmässa

Hushållets pengar delas, men innehållet i privata bankvalv på Gringotts behålls av ägaren.

Vilken som av parterna kan begära skilsmässa baserat på vissa grunder (de punkter som följer nedan). Om så sker ges (efter skilsmässan) hemgiften från den andre partens familj till den som begär skilsmässa. Giltiga skäl att begära skilsmässa är:

  • Den andre partnern visar sig ha ljugit om sin blodsstatus
  • Den andre partnern avtjänar ett straff
  • Den andre partnern får sin stav bruten
  • Den andre partnern är otrogen
  • Den andre partnern skadar en
  • Den andre partnern dör, men stannar kvar som spöke
  • Den andre partnern använder mörk magi

(Det kan finnas ytterligare anledningar, men de kommer upp när någon kommer på dem)

Om båda parterna vill skilja sig kan de göra det utan att de behöver bevisa något av ovanstående. Då delas pengarna lika. Detta beror dock på vad som står i äktenskapsförordet om ett sådant upprättats.

Att skaffa barn

Det ses inte som en självklarhet bland gifta par, men då renblodiga ätter brukar tycka det är viktigt att föra arvet vidare så är det många som väljer att skaffa barn. Det är inte ett krav att vara gift för att skaffa barn, men det är ovanligt att magiker skaffar barn utanför äktenskapet. Utan äktenskap krävs ett erkännande av faderskap om det sker mellan en häxa och trollkarl eller en adoption om det sker mellan samkönade magiker för att barnet ska räknas som legitimt i juridisk mening.

Gällande barn finns det ibland en del förvirring vad gäller efternamn. Läs mer under Efternamn.

Hur samkönade (cis-)par skaffar barn

Häxor som vill ha barn gifter sig och söker sedan upp en trollkarl med lämplig bakgrund som kan vara fader till barnet. Sedan skriver de kontrakt med honom där han avsäger sig faderskapet och båda häxorna erkänner föräldraskap till barnet. På detta sätt så räknas barnet inte som utomäktenskapligt.

Trollkarlar som vill ha barn gör på ett liknande sätt. De gifter sig, söker upp en häxa med lämplig bakgrund som kan bära barnet och sedan skriver kontrakt där hon avsäger sig moderskapet och båda trollkarlarna erkänner föräldraskap till barnet. På detta sätt räknas inte barnet som utomäktenskapligt.

Adoption är också ett alternativ. Men då blod anses viktigt är detta inte en vanlig lösning, även om den förekommer. I specialfall kan då ett renblodigt barn få överta sina adoptivföräldrars ättenamn trots att de inte är direkt besläktade med varandra. I majoriteten av dessa fall utför föräldrarna någon form av blodsmagi för att knyta samman sig själva med barnet.

Det finns inga magiska sätt för två (cis-)häxor att få barn med varandra. Eller för en (cis-)trollkarl att bli gravid.

Oäktingar

Oäktingar är barn som föds utanför äktenskap där det inte skrivs ett kontrakt så att den utomäktenskapliga föräldern avsäger sig sitt föräldraskap.

Arvsrätt

Om en av parterna dör så går hushållets ägodelar över till änkan/änklingen, i andra hand till barnet och i tredje hand ätten. Innehållet i privata bankvalv på Gringotts går i första hand till barnen, och tillfaller i andra hand ätten.

Testamente kan skrivas. Endast personliga ägodelar kan testamenteras bort, inte familjeförmögenheter eller sådant som tillhör ätten.

Efternamn i Trolldomssverige

I det svenska trolldomssamhället ärvs inte namn på faderns sida, och det finns en annan norm än bara man och kvinna i giftermål. Det orsakar dock en del förvirring gällande efternamn och vilken av sina föräldrars efternamn ett barn ska ha. I många fall spelar det inte så stor roll och det är upp till föräldrarna, och så småningom barnet, att välja vilket namn som ska användas. När det gäller renblodiga namn finns det däremot en del regler att följa.

Renblodig + Mugglarfödd/Trolldomsfödd

Renblodiga ätter tillåter inte ingifta halvblod eller mugglarfödda att ta deras efternamn, inte heller deras barn har lov att använda det renblodiga namnet. För att bära ett renblodigt namn måste personen vara helt renblodig.

När ett giftemål sker mellan en renblodig och en som inte är det så tar den renblodiga sin partners namn, eller så skapar de ett nytt familjenamn. Det är då det uppstår så kallade “trolldomsfamiljer”. De har ofta namn som Viderot, Blad, Holm, Storm och så vidare.

Sådana familjer finns det hur många som helst av, och en del sådana efternamn bärs av mugglarfödda. Kanske efter att en ynk gift sig med en mugglare för ett antal generationer sedan? Eller för att en mugglare en gång i tiden tyckte det var ett fint namn och ville döpa sig till det? Trolldomsfamiljer är svåra att släktforska på, och de har inte detaljerade släktträd som renblodiga familjer ofta har.

Renblodig + Renblodig

Om en person har två renblodiga föräldrar så kan det ibland uppstå tvister om vilket namn som barnet ska bära. Oftast så har dock den ena föräldern tagit sin partners namn innan de skaffade ett barn. Det finns möjlighet att ta dubbelnamn, men det anses oftast fåfängt och onödigt.

I Trolldomssverige finns det vissa renblodiga ätter som anses finare och större än andra, de största är Korpvinge, Snöbäck, Renstjärna och Löwengrip. Ett par andra av de mer kända är Nastrand och Svafvel.

De finare ättenamnen är i princip alltid dominanta om två renblodiga gifter sig. Om två individer av lika fina ätter gifter sig brukar den ena parten välja den andres efternamn. Men detta leder såklart ibland till en del tvister.

För att ge ett exempel gällande namn har Korpvinge, Snöbäck och Svafvel som är några av de äldsta nordiska ätterna gift sig mycket med varandra genom historien, men det är ingen som går runt med efternamnet Korpvinge Snöbäck Svafvel. Även om blod är något att vara stolt över anses det som lite väl mycket skryt - samtidigt som det är onödigt då dessa ätter är djupt besläktade med varandra.

Dubbelnamn

De som tar dubbelnamn efter två föräldrar placerar det mest aktuella namnet sist. I officiella papper står båda namnen utskrivna, men vid tilltal så används det sista namnet. Dubbelnamn kan även tas vid giftermål mellan två renblodsätter där individen som gifter in sig i en annan ätt och tar dess efternamn ändå behåller sin födelseätts namn för att visa band till denna. Se mer under De gamla ätterna

Exempel: Lictor Svafvel gifte sig med Celestia Eldklo. Han tog namnet Eldklo efter sin fru, men behöll namnet Svafvel då han inte lämnade den ätten. Därför hette han Lictor Svafvel Eldklo. Det kan antingen skrivas ut hela, eller skrivas som Lictor S. Eldklo. När personer tilltalade honom sa de bara Eldklo.


De gamla ätterna

I trolldomssverige finns det vissa renblodiga familjer som är finare och större än andra, de största är Korpvinge, Snöbäck, Renstjärna och Löwengrip, när det pratas om de gamla ätterna är det oftast de fyra som avses. Det finns även Nastrand, Svafvel och en hel del fler, men som av olika anledningar inte har riktigt samma status som de fyra andra. De finare familjenamnen är i princip alltid dominanta om två renblodiga gifter sig. Om två individer av lika fina ätter gifter sig brukar den ena parten välja den andres efternamn. Korpvinge, Snöbäck, Nastrand och Svafvel som är några av de största och äldsta nordiska ätterna har gift sig mycket med varandra genom historien, men det är ingen som går runt med efternamnet Korpvinge Snöbäck Nastrand. Även om blod är något att vara stolt över anses det som lite väl mycket skryt - samtidigt som det är onödigt då dessa ätter är djupt besläktade med varandra.

Nya renblodiga ätter

Ibland förgrenar sig renblodiga ätter så att ett renblodigt par av någon anledning tar ett nytt efternamn. Då uppstår nya renblodiga ätter och familjer, som en ny gren på ett gammalt släktträd.


Trolldomsfamiljer

När ett giftemål sker mellan en renblodig och en som inte är det så tar den renblodiga sin partners namn, eller så skapar dem ett nytt familjenamn. Det är då det uppstår så kallade “trolldomsfamiljer”. De har ofta namn som Viderot, Blad, Holm, Storm och så vidare.

Sådana här familjer finns det hur många som helst av, och en del sådana här efternamn bärs av mugglarfödda. Kanske efter att en ynk gift sig med en mugglare för ett antal generationer sedan? Eller för att en mugglare en gång i tiden tyckte det var ett fint namn och ville döpa sig till det? Trolldomsfamiljer är svåra att släktforska på, och de har inte detaljerade släktträd som renblodiga familjer ofta har.


Ätter och familjer i Trolldomssverige

Det finns ett stort antal Renblodsätter och trolldomsfamiljer i Trolldomssverige. Mer information om dessa finns på deras respektive Ätte- eller familjesida, och på deras kategorisidor:


Mugglare och Ynkar

Mugglare

En mugglare är en människa utan magisk förmåga och vanligtvis (såvida de inte har magiska släktingar) utan någon vetskap om den magiska världen.

Mugglare saknar den magi som krävs för att till exempel se spöken, se dementorer, bli drabbad av varulvsförbannelsen, få barn med magiska varelser som vampyrer, vilier och liknande.


Ynkar

En ynk har inte heller någon magisk förmåga, men de kommer från en trolldomsfamilj och är antagligen uppvuxen i trolldomssamhället. Vissa ynkar lever i trolldomssamhället och har jobb som inte kräver någon magi, men oftast föredrar familjerna att skicka sina ynkfödda barn till mugglarskola och låta dem leva i mugglarsamhället för att slippa förnedring.

Ynkar kan till skillnad från mugglare se spöken, se dementorer, bli varulvar och få halvmänniskor till barn.