Trolldomsministeriet

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök


Trolldomsministeriet
Trolldomsministeriet.jpg
Nuvarande Trolldomsminister Amadeus Korpvinge
Departement
DEPARTEMENT MINISTER
Justitiedepartementet Hilder Korpvinge
Nöjesdepartementet Blenda Löwengrip
Departementet för Magisk Passage Aila Silferlöf
Utrikesdepartementet Gustav Gripen
Handelsdepartementet Ritva Renstjärna
Departementet för magiska olyckor och katastrofer Anna Agarde
Departementet för övervakning av magiska varelser Erling Snöbäck
Mysteriedepartementet Finn Swärd

Trolldomsministeriet är den verksamhet som styr landet. Härifrån kontrolleras magiska lagväsendet, ekonomin, internationella kontakter och mycket mer. Det svenska trolldomsministeriet är uppdelat i åtta departement med olika specialiserade avdelningar. Över varje departement finns en minister och över dem finns en trolldomsminister.

Trolldomsministern är den som styr Trolldomssverige. Hen samråder ofta med ättetingen och tar generellt råd från ministerkandidaterna, cheferna för de olika departementen. Däremot väger trolldomsministerns ord tyngre, hen har alltid sista ordet och har makt att tillsätta och sparka personer som denne vill, även om det egentligen inte är trolldomsministerns uppgift att se över anställningen. Dock har denne bara tre år på sig att jobba innan det är dags för omval, därför är det viktigt för hen att behålla sin popularitet.

Alla myndiga magiker i Sverige - det vill säga de över 21 års ålder - röstar om trolldomsministern.

Förutom trolldomsministern så finns det åtta ministrar, en som leder varje departement. Ministrarna tillsätts av trolldomsministern, men brukar komma in på rekommendation från avdelningschefer och högt uppsatta magiker i samhället.

Totalt finns det alltså nio ministrar i Sverige, men det finns hundratals ministeriearbetare.


Departementen

I Trolldomssverige finns det åtta stora departement på trolldomsministeriet. Med sina respektive avdelningar inbegriper de det mesta som sker i landet.


Justitiedepartementet

Justitiedepartementet hyser en blandning mellan lagskrivare och polisstyrka. De skapar nya lagar och övervakar så att dessa efterlevs.


Avdelningar

Justitiedepartementet består främst av 6 avdelningar av varierande storlek och betydelse.

 • Wizengamots administrationsservice
 • Byrån för otillåtet utövande av magi
 • Kanslit för missbruk av mugglarprodukter
 • Skolrådet (felaktigt kallat Skoldepartementet)


Nöjesdepartementet

Nöjesdepartementet kallas även Magiska Nöjesdepartementet eller, främst av de som jobbar där, Extraordinära Magiska Nöjesdepartementet för Underhållning av Högsta Klass.


Avdelningar

Magiska Nöjesdepartementet består främst av 7 avdelningar av varierande storlek och betydelse.

 • Kommittéen för det Stora Årliga Kvastloppet
 • Svenska Quidditchförbundet
 • Officiella Gobbstensklubben
 • Akroflygares internationella domarförbund
 • Svenska Gastlagen (icke att förväxlas med lagväsende rörande andar)
 • Terrängflygarnas nationella samlingsplats
 • Kontor för de nationella sändningarna på trollradion

Departementet för Magisk Passage

Detta departementet arbetar till skillnad från de övriga departementen med två saker som är mer skilda åt, men ändå förenade: gränser och magisk transport.

Departementet drar gränser mellan mugglare och magiker, upprätthåller förordningen om den internationella trolldomssekretessen genom att lägga ut skyddsförtrollniningar. De tar även hand om gränserna inom landet och hanteringen av okarterinsbara platser. Samt är det ställe du kontaktar om du vill bygga ett nytt magiskt hus någonstans.

De ansvarar även för magiska transporter, ser till att de fungerar som de ska på ett säkert vis och skriver lagar gällande transporteringssätt. I Sverige finns fyra sätt att förflytta sig på magisk väg; kvastflygning, spöktransferans, flampulver och flyttnycklar. Flygande mattor debatteras fortfarande huruvida det bör vara ett tillåtet transportmedel eller ej.

Transportavdelningar

 • Flyttnyckelskontoret
 • Transferenstestcenter
 • Flammpulvernätverkskontoret
 • Kvastcentra


Sekretessavdelningar

 • Mimersgatans gränskontrollanter
 • Kittelgränds gränskontrollanter
 • Kontoret för land- och byggnadsregistrering
 • Okarteringskontoret
 • Mugglarkunskapsnätverkets kontor


Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet är en avdelning som samordnar magiker i olika länder både politiskt och i offentliga sammanhang. Framförallt jobbar dessa med det internationella trolldomsförbundet vilket går att likna vid den magiska världens FN.


Avdelningar

Utrikesdepartement består främst av 2 avdelningar av varierande storlek och betydelse.

 • Den svenska delegationen till det internationella trolldomsförbundet
 • Det svenska utskottet till internationella magilagar


Handelsdepartementet

Detta departement ansvarar för handeln, men också Trolldomsveriges ekonomi. Ministeriet tar inte ut någon skatt, däremot tar de ut administrativa avgifter för vissa tjänster.


Avdelningar

Handelsdepartementet består av främst tre avdelningar som alla är stora.

 • Tullverket i Ägirs Hamn
 • Internationella samfundet för handel
 • Ekonomikontoret


Departementet för magiska olyckor och katastrofer

På det här departementet arbetar de anställda med olika olyckor i samband med magi. Bland annat reparerar de skador då mugglare råkat ut för magi och ser till att dessa inte minns något av händelsen. Men det här departementet sköter också brytandet av förbannelser, krissituationer och allt möjligt annat som kan behövas.


Avdelningar

Departementet för magiska olyckor och katastrofer består främst av 4 avdelningar av varierande storlek och betydelse.

 • Kontoret för upphävning av oavsiktlig magi
 • Minnesjusterarnas huvudkontor
 • Kontoret för omhändertagande av magiska artefakter
 • Ursäktskommittén för mugglarmedia

Ursäktskommittén främsta uppgift är att komma på mer eller mndre rimliga ursäkter till magiska händelser som upptäckts av mugglare och mugglarmedia. Gasexplosion och Masshallucination tillhör de vanligaste ursäkterna.


Departementet för övervakning av magiska varelser

Departementet för övervakning av magiska varelser är en av de största inom ministeriet och arbetar främst med Magiska varelser och vidunder, men även med andar.

Avdelningar

Departementet för övervakning av magiska varelser består främst av 5 avdelningar av varierande storlek och betydelse.

 • Byrån för övervakning och kontroll av magiska djur
 • Registreringsbyrån för magiska varelser
 • Kontoret för varelser i trolldomssamhället
 • Ande-väsen organisation gruppen
 • Svartalfternas rättighetskontor


Mysteriedepartementet

Detta departement är höjt i dunkel. Arbetarna här kallas de “onämnbara” och ingen vet vad de egentligen gör.


Trolldomsministeriets historia

Innan trolldomsministeriet formades så fanns redan på 1200-talet föregångaren trolldomsfullmäktige som hade en ordförande och som försökte upprätthålla lag och ordning i trolldomssamhället. Innan trolldomsfullmäktige fanns det en tradition bland de gamla ätterna om att hålla ting, och när trolldomsfullmäktige började blanda sig i Nordens göromål var det för att de gamla ätterna gick med på det. Något av trolldomsfullmäktiges främsta lämningar till senare generationer är diskussionen gällande vilka som klassas som varelser och vilka som klassas som vidunder. Det skedde en hel del missöden gällande de bestämmelserna (vilket å andra sidan fortsatte ända fram till år 1811, då kom lagen som fortfarande råder gällande särskiljning på varelser och vidunder).

Trolldomsministeriet i sig kom till under början av 1500-talet, som en mer organiserad utveckling av trolldomsfullmäktige. Magiker världen över försökte hålla uppe balansen mellan mugglar- och trolldomssamhället, och många ansåg det bäst att dölja sina magiska förmågor för att slippa mugglarproblem. Trots att det i många år varit problem med mugglares inställning till magi var det först år 1692 som trolldomssamhället på internationell nivå beslutade att dölja sig själva från mugglarvärlden. Häxbränningar, krav på att lösa mugglares problem med magi, att lära dem magi, beskyllningar för allt ont som händer, och mycket mer drev trolldomssamhället till en punkt där folket krävde att något skulle göras. I ett sju veckor långt möte skedde hetsiga diskussioner för den Internationella Trolldomsfederationen och det var först efter det som den slutgiltiga lagen om att gömma undan trolldomssamhället kom till. För att upprätthålla sekretessen behövde de lagar för befolkningen att följa, såväl som individer med ansvar att rätta till och dölja sådant som annars skulle avslöja dem för mugglarna. Ur det behovet växte sig ministeriet starkare och de arbetar konstant för att få samexistensen mellan mugglare och magiker att fungera utan mugglarnas vetskap. Ministeriet har i grunden ansvar för hela den magiska världen, de stiftar lagar som gäller inte bara människor, utan alla varelser och vidunder (även om dessa har egna regler och seder).

Med tiden har trolldomsministeriet fått fler uppgifter än att bara dölja det magiska samhället, de koordinerar det och ser till att allting fungerar. Läs mer om trolldomsministeriets olika delar under respektive departement.

I Sverige idag är trolldomsministeriet noggrant med att magiker ska ha en bra insikt i mugglarvärlden och förståelse för den och dess teknologi, därför ska ungdomar innan sin utbildning på Bifrost gå en grundutbildning i mugglarskola (något som är mycket omdebatterat) - vilket delvis motiveras av att de inte längre behöver lära sig läsa, skriva och räkna i hemmet.


Kända trolldomsministrar

Trolldomsministrar
Namn Ämbetstid
Xander Beridna 2010-2013
Gustav Gripen 2013-2016
Amadeus Korpvinge 2016-nuvarande

Lagar och förordningar

Det finns många lagar som styr trolldomssamhället, allt från bästa sättet att handskas med mugglare och minderårigas trolldomsbruk till svartkonster och oförlåtliga förbannelser. Här finns utdrag ur några av de viktigaste lagarna för Trolldomssverige.


 • Internationella förordningen om trolldomssekretess

Artikel 73, stiftad år 1692

“Varje trolldomsregering ansvarar för att dölja, omhänderta, och kontrollera alla magiska vidunder, varelser och andar inom det egna landets gränser.

Skulle någon sådan skapelse skada mugglare eller väcka deras uppmärksamhet, kommer det aktuella landets trolldomsregering att straffas av Internationella trolldomsfederationen.”


 • De oförlåtliga förbannelserna

År 1717 klassificerades Cruciatus, Imperius och Avada Kedavra som oförlåtliga förbannelser på internationell nivå. Genom att använda en av dem mot en annan människa väntar en livstidsdom i Azkaban.


 • Halvförbudet

Halvmänniskor har rätt att bära trollstav efter avlagd examen från en av ministeriet godkänd trolldomsutbildning och skriftligt godkännande från trolldomsministeriet. Detta efter en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2016.

För att betraktas som halvmänniska behöver personen vara minst hälften människa.

Se mer på Halvförbudet

 • Minderårigas trolldomsutövande

Att utföra magi utanför skolmarkerna är förbjudet innan myndig ålder och avlagd examen från en av ministeriet godkänd trolldomutbildning.


 • Myndighetsålder

I svenska trolldomssamhället blir häxor och trollkarlar myndiga vid 21 års ålder.


 • Mugglargrundskola

I Sverige har ungdomar lov att inskaffa sina stavar och bli inskriven på Bifrost skola för häxkonster och trolldom först när de har gått ut mugglargrundskolan med godkända betyg i svenska, engelska och matematik. I särskilda fall finns möjlighet för hemskolning, men de godkända betygen i mugglarnas nationella prov är ett måste.


 • Spöken

Andar har rätt att vistas på allmänna platser, samt platsen där de dog på.

Efter anmälningar till ministeriet kan spöken och andra andevarelser förbjudas att vistas på vissa platser, något som ibland händer efter att de hemsöker en viss person och stör för mycket.


 • Svartkonst

Svartkonst innebär magi som är till för att skada andra. Många gånger kräver de också att kastaren av förbannelsen måste njuta av att skada eller utnyttja någon annan.

All magi som skadar en annan individ på en fysisk eller psykisk nivå utan dennes medgivande är olaglig. Enstaka förbannelser och överträdelser leder till rapporter och anmärkningar i utövarens register. Beroende på hur allvarlig skadan blir på offret varierar straffet. Som exempel, en fractionem som bryter någons arm leder till en rapport, men samma trollformel som bryter någons ryggrad eller nacke leder till en cell i Azkaban.

Märk väl att all Svartkonst enligt lag är förbjuden att utöva, även i självförsvar, för samtliga medborgare. Aurorer kan, i extrema fall, få undantag.


 • Trolldomsutbildningar

Examination från en av ministeriet godkänd trolldomsutbildning ger en häxa eller trollkarl rätt att bära stav. De vanligaste utbildningarna är att antingen ha genomgått Bifrosts fem första år eller Durmstrangs elva år långa utbildning.


 • Trollstav

Endast människor har rätt att bära och använda trollstav.

Trollstavar används som en form av identitetshandling. Ministeriet har register över trollstavskärnor och material som ministerieanslutna stavskontrollanter använder för att kolla identiteter.

Att bryta någons trollstav är ett straff som innebär att trollkarlen eller häxans stav bryts och att de förbjuds att införskaffa en ny.


 • Varulvars rättighet

Varulvar räknas som halvmänniskor förutom under fullmånenätter då förbannelsen träder i kraft och de under natten är vidunder.

De har samma rättigheter som människor gällande att få utbildning, men varulvar har skyldighet att lyda under Sveriges trolldomsministeriums lagar oberoende av vilket stadie som förbannelsen befinner sig i. De är alltså förbjudna att mörda människor i sin varulvsform.

Varulvar har sedan 2005 år tillbaka laglig rätt till hjälp i form av stormhattselexir, och det är deras skyldighet att ta det för att förhindra olämpligheter. Elixiret tas dock till en självkostnad av sju siklar per dos.

Det är olagligt att sprida förbannelsen vidare.

Drabbade av varulvsförbannelsen har skyldighet att omgående rapportera in sitt tillstånd till ministeriet.

Vid brott mot varulvarnas skyldigheter så dras deras rättigheter in och deras trollstavar bryts.